در جهان امروزی ، هر روز با پدیده های تازه ای مواجه می شویم که حاصل فکر و اندیشه ای نوآورانه است و اکنون ، آرسام پلاست بر آن است تا در زمینه تولید آمیزه های پلیمری ، مسیر تازه ای بسازد. مسیری که سرلوحه اش ، تخصص و تجربه و ثمره اش کمک به ایجاد دنیایی بهتر برای زیستن است.

مشتریان