در راستای توسعه روزافزون دانش فرآیندسازی و همچنین پایبندی به اصل مشتری مداری، در جهت تضمین انطباق کیفیت محصولات تولیدی با درخواست مشتریان آزمایشگاه شرکت آرسام پلاست با استفاده از به روزترین دستگاه های انجام آزمون های پلیمری تجهیز گردیده است.

 • اکسترودر آزمایشگاهی دو پیچه
 • دستگاه تزریق آزمایشگاهی
 • دستگاه پرس گرم آزمایشگاهی
 • دستگاه کشش
 • دستگاه آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی
 • دستگاه آنالیز گرماسنجی- طیف سنجی جرمی
 • دستگاه آنالیز مقاومت حرارتی در مقابل اکسیداسیون
 • دستگاه آزمون ضربه آیزود
 • دستگاه آزمون سنجش شاخص جریان مذاب
 • دستگاه آزمون سنجش درصد خاکستر
 • دستگاه آزمون سنجش دمای تغییر شکل حرارتی
 • دستگاه آزمون سنجش نقطه نرمی
 • دستگاه سختی سنج
 • دستگاه رنگ سنجی
دستگاه رنگ سنجی
دستگاه کشش
اکسترودر آزمایشگاهی دو پیچه
دستگاه آزمون ضربه آیزود
دستگاه آزمون سنجش دمای تغییر شکل حرارتی
دستگاه سختی سنج
دستگاه آزمون سنجش درصد خاکستر