مطالعه و بررسی اثر گذاري بهبود دهنده هاي مقاومت به ضربه بر خواص مکانیکی آمیزه هاي پلی آمید 6،6 و پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با الیاف شیشه

رفتار مکانیکی آمیزه ي پلی آمید 66 و پلیاتیلن ترفتالات با ترکیب درصد هاي یکسان با بهبود دهنده هاي مختلف ضربه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ترکیب درصد هاي مورد بررسی متشابها در فرمولاسیون هاي داري 30 % الیاف شیشه نیز مطالعه گردید. تهیه آمیزه هاي بدون الیاف با اکسترودر دو ماردونه آزمایشگاهی و آمیزه هاي داراي الیاف، با اکسترودر دو ماردونه مجهز به فیدر تغذیه الیاف انجام گردید. نتایج حاصله بیانگر آن ازدیاد طول در نقطه » با تقریب مناسبی نزدیک مقدار این مولفه در پلی آمید 66 خالص بود. در دو مولفه « استحکام کششی » بود که در مجموع این امر « مقاومت به ضربه » افت خواص نسبت به مواد خالص مشاهده می شد که البته در « مقاومت به ضربه آیزود نمونه شکافدار » و « شکست چشمگیر تر بود. با وجود تغییر در بهبود دهنده هاي مورد استفاده اثرگذاري مثبتی بر این دو مولفه مشاهده نگردید که می توان علت را در نبود عامل هاي مناسب براي ایجاد سازگاري با پلی اتیلن ترفتالات دانست. نکته قابل توجه در آمیزه ي پلیآمید 66 / پلی اتیلن ترفتالات/ الیاف شیشه بی اثر بودن بهبود دهنده هاي ضربه بر نوع برهمکنش پلی آمید و الیاف شیشه است در حالی که در پلی آمید 66 / الیاف شیشه افزایش مقاومت به ضربه مشهود می باشد. در پایان به دست آوردن آمیزه ي الیافداري از پلی آمید 66 و پلی اتیلن ترفتالات با خواص نزدیک به خواص پلی آمید 66 الیاف دار می تواند نوید بخش کاربرد هاي بیشتري از پلی اتیلن ترفتالات در صنعت گسترده پلی آمید باشد...

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمایید.