بررسی تاثیر ساختار افزودنی های گرافت شده با مالئیک انیدرید بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های پلی آمید6 و پلی پروپیلن

در پژوهش حاضر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های پلی آمید 6 و پلیپروپیلن در ترکیب با افزودنی های گرافت شده با مالئیک انیدرید مورد بررسی قررار گرفته است. جهت حصول نتایج تاثیر 5 نوع بهبود دهنده گرافت شده مالئیک انیدرید متفاوت نسبت به نوع پلیمر پایه و نحوه تولید و گرافت کردن مالئیک انیدرید بر روی شاخه های پلیمر پایه بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های پلی آمید 6 و پلی پروپیلن بررسی شد. خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های پلی آمید 6 و پلی پروپیلن در ترکیب با درصد های متفاوت از افزودنی های گرافت شده مالئیک انیدرید بررسی و مقایسه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر خلاف انتظار میزان درصد گرافت مالئیک انیدرید تاثیر کلیدی بر بهبود خواص پلیمر پایه نداشته و مشاهده شد که کارآمدی فرآیند گرافتینگ مالئیک انیدرید و نوع پلیمر پایه، دو عامل تاثیر گذار بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های پلی آمید 6 و پلی پرروپیلن در ترکیب با این نوع افزودنی هاست. نتیجه نهایی بدست آمده نشان میدهد که در استفاده از ترموپلاستیک کوپلیمرهای گرافت شده با مالئیک انیدرید به عنوان اصلاح کننده ضربه و عامل اتصال دهنده، میزان درصد مالئیک انیدرید گرافت شده در این افزودنی ها تاثیر کلیدی بر اثرگذاری آنها روی خواص نهایی نداشته و میتوان تفاوت عملکرد آنها را به پلیمر پایه و نوع فرآیند گرافتینگ مالئیکه تعمیم داد.

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمایید.